พ.ร.บ.กกต.มีผลบังคับใช้แล้ว สรรหาชุดใหม่ภายใน 90 วัน

Posted on

พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้ กกต.ชุดปัจจุบันต้องพ้นจากตำแหน่ง และต้องสรรหา กกต.ชุดใหม่ภายใน 90 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 เป็นต้นไป มีผลทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบัน ต้องพ้นจากตำแหน่ง แต่ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมี กกต.ชุดใหม่มารับหน้าที่ และในบทเฉพาะกาล มาตรา 71 และ 72 ยังบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ไม่ใช่ กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กกต.ชุดใหม่ ภายใน 20 วัน จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะต้องดำเนินการสรรหา หรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ.-สำนักข่าวไทย