เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการสื่อสารและการพัฒนา

Posted on

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ MCOT Academy ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมของ MCOT ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการสื่อสารและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ความร่วมมือเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวโครงการ ICP ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โปรแกรมจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์เป็นเวลา 14 สัปดาห์

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 23 พฤศจิกายนโปรแกรม ICP จะให้บริการระหว่าง 60 ถึง 80 คนโดยมีค่าธรรมเนียม 80,000 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัยปันทนวงศ์คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และสถาบัน MCOT ในการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหาร ICP สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนนี้จะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอก แผนนี้ยังมุ่งเป้าไปที่การสร้างการวิจัยทางวิชาการและการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป